e-City - Giải Pháp Thành Phố Thông minh

Tình trạng kẹt xe : Vòng xoay bệnh viện 512, mức độ : Nghiêm trọng - Mỹ phước, mức độ : Nghiêm trọng - Vòng xoay Bệnh viện 512, mức độ : Nghiêm trọng